سیمهای مسی نرم/سخت (بدون عایق)

سیمهای مسی نرم/سخت (بدون عایق)

هادی :مس آنیل شده || مس سخت
استاندارد : BS 125 || ISIRI 3084

کاربرد :برای هادی زمین (ارت) سیستمهای الکتریکی || در خطوط انتقال و توزیع برق