هادی های تمام آلومینیومی

هادی های تمام آلومینیومی

AAC
هادی :تمام آلومینیومی
استاندارد :DIN 48201

کاربرد :در خطوط انتقال و توزیع برق