هادی های آلومینیومی با مغزی فولادی

هادی های آلومینیومی با مغزی فولادی

ACSR/GA
هادی :آلومینیومی با مغزی فولادی
استاندارد :DIN 48204

کاربرد :در خطوط انتقال و توزیع برق