کابلهای خودنگهدار (تک فاز ، سه فاز)

کابلهای خودنگهدار (تک فاز ، سه فاز)

1 phase, 3 phase
هادی :(فاز و روشنایی): آلومینیوم فشرده شده | (نول نگهدارنده): آلومینیوم آلیاژی (غیر فشرده)
عایق :پلی اتیلن کراسلینک
استاندارد :الزامات توانیر و NFC 33-209
ولتاژ نامی :0.6/1 Kv
ماکزیمم دمای کاربری هادی : 90ºC

کاربرد :توزیع برق در نواحی شهری