کابل تلفنی تاسیساتی (بدون حفاظ)

کابل تلفنی تاسیساتی (بدون حفاظ)

J-YY
هادی :مس آنیل شده
عایق :پی وی سی
روکش : پی وی سی
استاندارد :الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE

کاربرد :مناسب برای تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن می باشد