کابل تلفنی زمینی (مشترکین)

کابل تلفنی زمینی (مشترکین)

A2-Y (st) 2Y
هادی :مس آنیل شده
عایق :پلی اتیلن
روکش :پلی اتیلن
استاندارد :الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE
شیلد روی هر زوج :نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی

کاربرد :در تاسیسات تلفنی داخل و خارج ساختمانها کاربرد دارد